نرم افزارهای مرغداری

آگوست 24, 2011

برخی امکانات نرم افزار مدیریت مرغداری

برخی امکانات نرم افزار مدیریت مرغداری
تعاریف پایه مرغداری و ورود اطلاعات هر یک از آنها در سیستم
•    شرکت: فرم ورود اطلاعات پایه شرکت مرغداری
•    فارم: اطلاعات پایه فارم های شرکت – امکان تعریف چندین فارم
•    ذینفعان: ورود اطلاعات کلیه ذینفعان حقیقی یا حقوقی مربوطه، ذینفعان عبارتند از همه افرادی که به نحوی با تجارت شما در ارتباط هستند اعم از:…

ادامه نوشته

ادامه نوشته ...