برخی امکانات نرم افزار مدیریت مرغداری

تعاریف پایه مرغداری و ورود اطلاعات هر یک از آنها در سیستم
•    شرکت: فرم ورود اطلاعات پایه شرکت مرغداری
•    فارم: اطلاعات پایه فارم های شرکت – امکان تعریف چندین فارم
•    ذینفعان: ورود اطلاعات کلیه ذینفعان حقیقی یا حقوقی مربوطه، ذینفعان عبارتند از همه افرادی که به نحوی با تجارت شما در ارتباط هستند اعم از: مشتریان، تامین کنندگان مواد اولیه، پرسنل و . . .
•    پرسنل: ورود اطلاعات کلیه پرسنل فعال در مجموعه (گروه بندی و رده بندی و . . . )
•    تامین کننده: ورود اطلاعات کلیه تامین کنندگان
•    مشتری: ورود اطلاعات کلیه مشتریان – که زیرمجموعه ذینفعان هستند.
•    کالا: ورود اطلاعات کلیه کالاهای شرکت – نام، کد، واحد اصلی و فرعی و . . .
•    انبار: ورود اطلاعات انبارهای مورد استفاده برای نگهداری کالاها – امکان تعریف بی شمار انبار با امکان دسته بندی
•    انتساب کالا به انبار: فرم اطلاعات لازم برای انتساب کالاهای تعریف شده موجود به انبارها
•    سالن: ورود اطلاعات کلیه سالن های فارمها
•    نژاد: ورود اطلاعات کلیه نژادهای مرغ – امکان ثبت کاتالوگ هر نژاد جهت انجام مقایسه و کنترل
•    گله: ورود کلیه اطلاعات دوره ها
•    انتساب سالن به گله: انتساب سالنهای موجود به گله – بصورت کاملا آزاد
•    فرمول ساخت دان: اطلاعات انواع فرمول و تعاریف آنها
•    انواع واکسن: ورود اطلاعات کلیه واکسنهای مورد استفاده، و زمان مصرف آنها در هر گله

ورود و ثبت اطلاعات عملیات اصلی در مرغداری از جمله :
•    تولید: ورود اطلاعات روزانه تولید، مقدار دان مصرفی، و جزئیات اطلاعات آماری تولید
•    رسید انبار: ثبت رسیدهای کالاهای ورودی به انبار
•    حواله انبار: ثبت حواله های کالاهای خروجی از انبار
•    ساخت دان: ورود اطلاعات فرمول مربوط به تولید دان در صورتی تولید دان در خود واحد انجام می گیرد.
•    برگشت دان: اطلاعات دانهای باقی مانده از مصرف روزانه و برگشت به انبار – جهت محاسبه دقیق موجودی کالاها، محاسبه دقیق ضریب تبدیل
•    ارسال به حسابداری: برای تولید سندهای حسابداری عملیات مربوطه

انواع گزارش گیری های تفصیلی از سیستم
گزارشات شامل
•    موجودی کالا: نمایش گزارش موجودی انبار و موجودی کالا در انبار
•    کاردکس انبار: نمایش گردش کالا در انبار و مابین انبارها
•    تلفات: نمایش گزارش تلفات به تفکیک گله و سالن
•    آمار تولید: نمایش گزارش تولید به تفکیک گله و سالن و دورهای متفاوت زمانی
•    دان مصرفی: نمایش گزارش دان مصرفی به تفکیک گله و سالن و دورهای متفاوت زمانی
•    ضریب تبدیل: نمایش جزئیات ضرایب تبدیل به تفکیک گله وسالنها و دورهای متفاوت زمانی
•    کلی سالن: آمار کلی سالن ها در تاریخ گزارش گیری
•    کلی دوره: آمار کلی دوره ها در تاریخ گزارش گیری

امکانات کلی سیستم
لیست پرسنل تعریف شده در سیستم
لیست تامین کنندگان تعریف شده در سیستم
لیست مشتریان تعریف شده در سیستم
اطلاعات و تعریف کالاها برای قرارگیری درانبار
نوع کالا
لیست کالاهای انبار
تعریف انبار برای قرارگیری کالاها
تمامی کالا های فارم جاری
سالنهای هر فارم
اطلاعات و تعریف نژاد مرغ
وزن استاندارد نژاد، حداقل و حداکثر وزن استاندارد
لیست گله ها و سالنهای منتسب به آنها در سیستم
فرمولهای ساخت دان
شرح کالاهای فرمول مادر؛ لیست ترکیبات
بروز رسانی لیست از پایگاه داده
کاربری همزمان موازی شبکه ای از سیستم
ورود گزارش روزانه
اطلاعات جامع سالن و تولید
ثبت اتوماتیک حواله دان مصرفی در انبار
اطلاعا ت انواع تخم مرغ تولیدی اعم از تخم مرغ سالم، دوزرده، شکسته، و لمبه
آمار دان مصرف روزانه
برنامه ریزی و حفظ تاریخچه واکسیناسیون
لیست تمام رسیدهای انبار
لیست تمام حواله های انبار
گزارش گیری از گردش کالا در یک انبار
نمایش گزارش بصورت روزانه
نمایش گزارش بصورت هفتگی
تعیین روزهای گزارش گیری
تلفات سالن
نمودار تعداد تلفات به تفکیک روز
درصد تلفات به تفکیک روز
تلفات تجمیعی
آمار دقیق تولید
تولید به تفکیک روز
نمودار درصد تولید
آمار مصرف دان و گزارش
مقدار دان مصرفی روز
سرانه مصرف دان
نمودار سرانه مصرف دان
نمودار مصرف دان
آمار کلی مقدار دان مصرفی برای هر مرغ دربازه انتخابی
میانگین مصرف دان دربازه انتخابی
تعداد مرغ در پایان بازه گزارش گیری

امکانات دیگر در کار با فرم ها
فیلتر نمودن براساس داده های فیلدها
مرتب سازی لیست
نمایش ستونهای انتخابی مورد نظر
امکان افزودن، حذف، ویرایش، بروز رسانی رکوردها

نرم افزار مرغداری مرغانه