گزارش بیماری

روستای فتح آباد کوار در ۴۵ کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار دارد. این روستا با دارا بودن بیش از ۸۰۰۰راس گاو وگوساله پرواری از مهمترین مراکز پرواربندی استان فارس می باشد. با توجه به ورود گوساله های پرواری بصورت قاچاق از نقاط مرزی کشور به این روستا در سالهای ۶۷ و ۷۳ شاهدبروز بیماری طاعون گاوی بوده ایم.لذا بروز هر گونه بیماری مخاطی در این روستا با دقت نظر خاص ، بررسی می گردد.
در تاریخ ۲۱/۶/۸۲ متعاقب گزارش یک مورد بیماری در یک باب گاوداری پرواری واقع دراین روستا ‍ واحد بررسیهای شبکه دامپزشکی شهرستان شیراز به محل عزیمت کرده و نسبت به بازدید و بررسی گاوداری اقدام لازم را بعمل آورد و نهایتاً مشکوک به بیماری مخاطی گردید.


بروز علائم مسمومیت از نمک در صورت خورانیدن نمک اضافی ( بیش از حد مجاز) و همزمان محرومیت از آب شرب در تمام گونه های حیوانی ازتمام نقاط جهان گزارش شده است و جیرههای حاوی ۳ تا ۴ درصد نمک طعام معمولا موجب بروز مسمومیت در طیور و بسیاری از چهارپایان می شوند.
خوک و طیور نسبت به مسمومیت از نمک بسیارحساس تر از سار حیوانات می باشند با این وجودگاوو گوسفندنیز در صورت افزوده شدن بیش از حد نمک طعام به جیره غذایی معمولا عوارض مسمومیت از نمک را نشان می دهند بویژه اگر از نظر دستبابی به آب شرب سالم نیزدچار مشکل شوند.


با افزایش روز افزون جمعیت، توسعه دامداری ها و بهبود وضعیت تغذیه مردم، نیاز به منابع جدید غذایی خصوصاً چربی ها و پروتئین های گیاهی بیشتر احساس می شود. در همین راستا جهت تغذیه علوفه دام، تحقیقات گسترده ای در زمینه زراعت کلزا شروع شده، و کشورهای چین، فرانسه، انگلستان، هند و کانادا پیشگامان کشت و توسعه کلزا می باشند.

ارقام اولیه کلزا به علت داشتن “اسید اوراسیک” در روغن و گلوکزینولیت های سمی در کنجاله کمتر مورد استفاده قرار می گرفت. اما هم اکنون ارقام یک صفر دو صفر که در ارقام سه صفر اسید اوراسیک کمتر از دو درصد و گلو کزینولیت های سمی کنجاله به ۱۸ تا ۳۰ میکرو مول در هر گرم کنجاله رسیده است، برای تهیه علوفه دام مناسب می باشند. استان گلستان با سطح زیر کشت حدود ۳۵ هزار هکتار، یکی از قطب های تولید محصول کلزا در کل دانه های روغنی کشور می باشد و با کاهش سطح زیرکشت پنبه، امید است با تولید علوفه کلزا به صورت علوفه کنجاله سبز یا سیلویی تا حدودی مشکلات دامداران برطرف شود.