قیمت نهاده های دام وطیور

قیمت نهاده های دام وطیور

قیمت روزانه

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
نام کالانوع کالامبدا بارگیریفینوع پرداختتوضیحات
مونوکلسیمیارابندر امام۲۶۰۰دریافتی
مونوکلسیمآلیفوسانبار تهران ۲۶۰۰دریافتی
جوش شیرینپارسمشهد و شیراز۱۷۲۰واریزیکریستالی
جوش شیرینپارسمشهد و شیراز۱۵۲۰واریزیپودری
سویا فراوری شدهشیراز۲۲۷۰واریزی
فول فت سویارستشیراز۲۲۰۰واریزی
فول فت سویافلیکشیراز۲۲۵۰واریزی

اشتراک این نوشته