قیمت روزانه

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام کالانوع کالامبدا بارگیریفینوع پرداختتوضیحات
کنجاله آفتابگردانپلیتبندرامیرآباد۱۰۰۰واریزی۳۲ درصد پروتئین قابل جذب
مونوکلسیمیارابندر امام۲۶۵۰واریزیمحدود و با هماهنگی
جوش شیرینپارسمشهد و شیراز۱۷۰۰واریزیکریستالی
جوش شیرینپارسمشهد و شیراز۱۵۰۰واریزیپودری