انسان موجودی اجتماعی است، که ناگزیر باید با دیگران ارتباط برقرار کند. هر قدر زندگی بشر به جلو می رود نیاز او به سایرین بیشتر می شود. برای برقراری ارتباط با دیگران و برآورده کردن خواسته های آنها گفتگو و مذاکره لازم است.