مدیریت برند در دنیای امروز مدیریت از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار است. علمی که توانایی این را دارد که یک شرکت یا برند تازه تأسیس و نو پا را به برترین ها در بین رقابیش برساند.